మళ్లీ ఆత్మ ఆవహించనుందా?

ప్రేమకథ చిత్రం 2 తెలుగు కామెడీ హారర్ చిత్రాల్లో ట్రెండ్ సృష్టించిన చిత్రం...