స్త్రీలు తిరుమలలో పూలు ధరించవచ్చా?

తిరుమలలో స్త్రీలు పూలుగా ధరించటం తగదు అని ఒక నియమము ఉంది దానికి కారణం గురించి ఈ కథనంలో సవివరంగా…

తిరుమల లో ఉన్నటువంటి శ్రీవారి వైభొగం ను వర్ణించడం బ్రహ్మ నారదుడు ఆదిశేషులవల్ల కుడా కాలేదని కొన్ని సంవాదాలు తెలుపుతున్నయ్ అంతటి వైభొగం స్వామి వారిది.

తిరుమలలో జరిగే సేవల్లో తోమాల సేవ,పూలంగి సేవ,పుష్ప యాగం వంటివి పూలతో చేసె ప్రత్యేకమైన సేవలు,ఇందులో వివిధ రకాలపుష్పాలు విరివిగా ఉపయోగిస్తారు దాని వెనక ఒక కారణం ఉన్నది తిరుమల కి పుష్ప క్షేత్రం అని పేరు ఉంది.

యోగులు,మునులు,తపోనిష్టాగరిష్టులు స్వామి వారిని తాకేందూకు తిరుమలలో పుష్పాలు గా జన్మిస్తారు అని అట్టి పుష్పాలు మానవ మాత్రులు కొండమీద ధరించకుండా ప్రతి పుష్పం స్వామి వారి సేవకు వినియోగించాలి అన్న సంకల్పంతో తిరుమలలో స్త్రీలుపూలు ధరించ రాదని నియమం ఉన్నది.
ఓం నమో వెంకటేశాయ

 

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)