తులసి మాత వైభవం

ఇంట్లో పెంచుకునే తులసి మొక్క యొక్క విశిష్టత గురించి కొన్ని విషయాలు ఈ కథనంలో . .

మన హిందూ సంప్రదాయంలో అందరి ఇంట్లో ఉండే మొక్క తులసి.ముఖ్యంగా వైష్ణవ సాంప్రదాయములో తులసికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువ.అందరి తలరాతలు రాసే బ్రహ్మ కూడా తులసి మాత యొక్క మహత్మ్యం ను పూర్తిగా వివరించడం తన వల్ల కూడా కాదని సాక్షాత్ నారదముని తో అన్నాడు అంటే అర్దం తెలుసుకోవచ్చు.

తులసి ప్రార్ధన ను అనుసరించి తులసి మూలం లోనే సర్వ తీర్ధాలు ఉంటాయ్. తులసి లోనే సర్వ దేవతలు ఉంటారని, తులసి యొక్క అగ్రములోనే సర్వ వేదాల సారము ఉంటుందని చెబుతుంది.ఎక్కడ తులసి చెట్టు ఉంటుందో అక్కడకు యమ భటులు కూడా రావడానికి భయపడతారు.ఎక్కడ పూజ చేయబడుతుందో అక్కడ సమస్త సుఖాలు ఆ కుటుంబానికి అందిస్తుంది తులసి మాత.

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)