నేడు యేసు దాస్ గారి జన్మదినం

డెబ్భై తొమ్మిదో పడిలోకి అడుగు పెట్టిన యేసు దాస్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలతో.....