మారుతి మాయలో గీత గోవిందుడు పడతాడా??

చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ లో మొదట నటించి తరువాత “ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం” సినిమాలో...