మీ Android స్మార్ట్ ఫోన్ అన్లాక్ చేయడం ఎలా?

ఈ స్మార్ట్ జనరేషన్ లో ప్రతి ఒక్కరు స్మార్ట్ ఫోన్ యూస్ చేస్తున్నారు....