నేడు భగవాన్ రమణుల జయంతి

ఈరోజు భగవాన్ రమణమహర్షి యొక్క జన్మదిన ఉత్సవం భారతదేశ చరిత్రలో 20వ శతాబ్దంలో...