నాలుగు లేదా అయిదు మందులను కలిపి ఓకేసారి తీసుకోవటం వల్ల వచ్చే ప్రమాదం  ఏంటో మీకు తెలుసా?

దేశంలోని అనేకమంది ప్రజలు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రకాల అనారోగ్య పరిస్థితులతో...