మన దేశంలో 30-69 వయసు వారిలో పెరుగుతున్న గుండె పోటు మరణాలు

గుండె పోటు అంటే ఒకప్పుడు ఏ 70 ఏళ్ల వారికో వస్తుంది. కానీ...