ఈరోజు ద్వాదశి విశేషాలు

ఈరోజు మార్గశిర బహుళ ద్వాదశి సౌమ్య వారంతో కూడి యున్నది. ఈరోజు తిధి...