మంగళ గురు వారాల్లో తలస్నానం చేయకూడదు ఎందుకో తెలుసా?

మంగళ గురు వారాల్లో తలస్నానం చేయకూడదు ఎందుకో తెలుసా? వెనకటిరోజుల్లో స్నానం చేయటానికి...