ఆదివారం సూర్యారాధన

కార్తీక బహుళ విదియ యొక ప్రాముఖ్యం.

ఈరోజు కార్తీక బహుళ విదియ మరియు ఆదివారం కలసి వచ్చిన రోజు.ఈరోజు కూడా అద్భుతవంతమైన రోజు ఈరోజు కార్తీక మాస విధుల్ని అనుసరించి వన భోజనా సమారాధనలకు అనువైన రోజు.ఉసిరి వనం లో విష్ణుమూర్తి ని పూజ చేసి అనంతరం భోజన సమారాధనలకు ఉపక్రమించడము వల్ల విష్ణు సాన్నిధ్యాన్ని చేరవచ్చు.

అదే విధంగా ఈరోజు ఆదివారం కుడా కలసి రావడం వల్ల త్రిమూర్త్యాత్మక స్వరూపం అయిన సూర్య భగవానునికి నమస్కారం,ఆర్ఘ్యమ్ వంటివి ఉత్తమ ఫలితాలు కలిగిస్తాయి.నమస్కారప్రియుడు భాస్కరుడు.కేవలం నమస్కరించగా ఆరోగ్యాన్ని కలిగించి దోషాలు తొలగించే కరుణామూర్తి ఆదిత్యుడు.
ఓం ఆదిత్యాయ నమః

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)