శివాలయ దర్శన నియమాలు

ఈరోజు పుష్య మాసంలోని రెండోరొజు విదియతో కూడి యున్న సోమ వారం.

సోమ వారం కాబట్టివిశేషంగా ఈరోజు శివారాధన,చంద్ర గ్రహ దోషాలతో బాధపడే వారు శివాలయ దర్శనం చేయాలి.శివాలయంలో వారు కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే శివానుగ్రహమ్ త్వరితగతిన పొందవచ్చు ఆనియమాల్లో కొన్ని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శివాలయంలో కి వెళ్లడానికి తెలుపు వస్త్రాలు,వీలయితే సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి వెళ్లండి.ఆలయంలోకి ప్రవేశించే ముందు ఆయన వాహనం అయిన నంది యొక్క అనుమతి తీసుకుని మాత్రమే వెళ్లాలి అది నియమం.

విభూది ధారణ చేయాలి,ఉదయ దర్శనం అయితే తడి విభూతిని,సాయంకాలం అయితే పొడి విభూతిని ధరించాలి.స్త్రీలు సదా పొడి విభూదిని మాత్రమే ధరించాలి.ధరించగా మిగిలిన విభూది నేల మీద పారవెయరాదు.విభూదికి మరో పేరు ఐశ్వర్యం కాబట్టి దానికి అంత విలువ.

పురుషులు రుద్రాక్షలను మెడలో ధరించి ఆరాధన చేయడం మరింత శుభకరము.ఆలయంలో కనీసం ఒక గడియ కాలం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.ముందుగా నవగ్రహ ప్రదక్షిణ చేయాలి.
(మరిన్ని నియమాలు రాబోయే కథనంలో)
ఓం నమశ్శివాయ

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)