నరక చతుర్దశి వైభవం

నేటి విశేషం నరక చతుర్దశి ఆ చతుర్దశి వెనక ఉన్న గాథ మీకోసం

నరకచతుర్దశినాటినుంచే మనం దీపాలను వెలిగిస్తాము. ఈ రోజు ఆలయాల్లో నువ్వులనూనెతో చేసిన దీపాలను విరివిగా పెడతారు. దీపం నుంచి వెలువడే పొగ, అది వాతావరణం మీదా, చుట్టూ ఉన్న మనుషుల మీదా చూపించే ప్రభావాన్ని బట్టి నువ్వులనూనె దీపారాధనకు శ్రేష్ఠమని మన పెద్దలు నిర్ణయించారు. పైగా చలికాలానికి ముసురుకునే క్రిమికీటకాదులను దూరంగా ఉంచే వెలుతురు, వేడిని ఈ దీపారాధన కలుగచేస్తుంది.

శ్రీకృష్ణుడు, సత్యభామతో కలిసి నరకాసురుని సంహరించిన పుణ్యదినమే ఈ నరకచతుర్దశి. నిజానికి దీపావళి ప్రాముఖ్యత అంతా ఈ నరకచతుర్దశి రోజునే ఉంది. ఈ రోజున మన పెద్దలు సూచించిన నియమాలను, వాటి వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయతను గమనిస్తే వారి మేధకు ఆశ్చర్యపోక తప్పదు!

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)