శ్రీరెడ్డి కి లారెన్స్ లొంగాడా ?

శ్రీరెడ్డి లారెన్స్ గురించి ఆరోపణలు చేసింది అందరికి తెలిసిందే , కానీ ఇపుడు...